หน้าแรก ลงทะเบียน คำแนะนำ ติดต่อ สถิติการใช้งาน ผู้ดูแลระบบ
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
** แจ้งข่าว !! สำหรับหน่วยงานระดับคณะ ที่ทำการลงทะเบียนใช้งานระบบแล้ว ขอให้ทำหนังสือแจ้งมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการยืนยันการใช้งานอย่างเป็นทางการ โดยระบุชื่อผู้ดูแลระบบระดับคณะมาด้วย
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ (สำหรับหน่วยงานระดับคณะ)
 • ทำการลงทะเบียน โดยคลิกเมนู ลงทะเบียน ทางด้านบนของหน้านี้
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งเมลล์ถึงผู้ดูแลระบบ
 • ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวสอบข้อมูลและอนุญาตให้ใช้งานระบบ จากนั้นระบบจะส่งเมลล์กลับไปยังผู้ลงทะเบียนใช้งานทราบ

  ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ (สำหรับหน่วยงานภายในคณะ)
 • ทำการลงทะเบียน โดยคลิกที่ชื่อหน่วยงานระดับคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ จากนั้นให้สังเกตที่รูปภาพด้านบนข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ <<ชื่อหน่วยงาน>>" จากนั้นคลิกเมนู ลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งเมลล์ถึงผู้ดูแลระบบของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
 • ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะทำการตรวสอบข้อมูลและอนุญาตให้ใช้งานระบบ จากนั้นระบบจะส่งเมลล์กลับไปยังผู้ลงทะเบียนใช้งานทราบ

  ขั้นตอนการอนุญาตใช้งานระบบของการประชุมภายในคณะ (สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน)
 • คลิกที่ชื่อหน่วยงานระดับคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ จากนั้นให้สังเกตที่รูปภาพด้านบนข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ <<ชื่อหน่วยงาน>>" จากนั้นคลิกเมนู ผู้ดูแลระบบ
 • จะปรากฎหน้าจอในส่วนของ cpanel ให้ใส่ user และ password ที่ผู้ดูแลระบบได้กรอกข้อมูลไว้ในตอนลงทะเบียนหน่วยงานระดับคณะ
 • จากนั้นผู้ดูแลระบบของหน่วยงานจะสามารถทำการอนุญาต ยกเลิก หรือลบการประชุมภายในหน่วยงานตนเองได้ •  กองการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  วิทยาเขตสกลนคร  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้
   กองบริการการศึกษา กำแพงแสน  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  สำนักงานประกันคุณภาพ
   คณะเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะเศรษฐศาสตร์  สถานพยาบาล  สำนักบริการคอมพิวเตอร์
   คณะเกษตร กำแพงแสน  คณะวิทยาศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  สำนักบริหารการศึกษา
   คณะบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร  คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
   คณะประมง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  คณะสัตวแพทยศาสตร์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  สำนักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน
   คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์(บางเขน)  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน  อบรมการใช้ระบบประชุม
   คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   คณะวนศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   คณะวิทยาการจัดการ  คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  สำนักงานทรัพย์สิน  

   
  [] พฤษภาคม 2566 []
  อา พฤ
  30 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3

   
  ขั้นตอนการใช้งานระบบ
 • คลิกชื่อหน่วยงานระดับคณะที่ตนเองสังกัดอยู่ จากนั้นให้สังเกตที่รูปภาพด้านบนข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น "ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ <<ชื่อหน่วยงาน>>"
 • คลิกชื่อการประชุมที่ต้องการใช้งาน
 • เมื่อปรากฎช่อง Member Login ให้ทำการใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้นนทรีเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

 •  
  พบปัญหาหรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อมาทางอีเมลล์ของผู้ดูแลระบบ(เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว)
  e-mail :